V1Cafe

V1Cafe

Bán hàng từ xa, quản lý tại nhà

V1Cafe trên PC để in bill hoặc kiểm tra từ nhà

https://v1cafe.lyle.vn/V1Cafe.rar pass:lyle.vn

V1Cafe Online

V1Cafe 5.16 trên Google Play để Quản lý + Order

V1Cafe Online
Tự tạo Id Quan trên appsGoogle Play

V1KhachSan apps